Program Hakkında

Heykel Bölümünün  2012 – 2013 yılında 10 öğrenci ile Eğitim Öğretim hayatına başlaması planlanmaktadır. Bölümde gençlerin yaratıcı kişiliklerini değiştirmeden gelişimlerine katkıda bulunmak, çağdaş bir ortamda araştırmacı kişiliklerini desteklemek ve tüm bunlara temel oluşturacak bir eğitim vermenin yanı sıra mesleki yönden donanımlı gençler mezun ederek geleceğin heykeltraşlarını yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler lisans derecesi ile mezun olmaktadır.

Kabul Kayıt ve Koşulları

Türk ve Yabancı Uyruklu öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Öğrencilerimiz en az lise mezunudur.

Yeterlilik  Koşulları ve Kuralları

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü ÖSYS olarak adlandırılan merkezi sınav sisteminden aldıkları puan sonucu ile yetenek sınavına başvurabilirler. Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre değerlendirilip yetenek sınavıyla kabul edilmektedir. Değişim öğrencilerinin kabulü, Gazi Üniversitesi ile partner üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (Erasmus ya da Genel Akademik Protokol) çerçevesinde yapılmaktadır.

Program Profili

Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Lisans programı, öğrenciye mesleki edinim kazandırmak, lisansüstü ve doktora çalışmalarına hazırlık yapmak amacıyla düzenlenmiştir. Heykel Bölümü lisans derslerinde hem uygulamalı hem de kuramsal  dersler verilmektedir. Heykel Bölümü Lisans Eğitim programı 8 sömestrden  (4 yıl) oluşmaktadır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla/yıla ait not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler o yarıyıl/yıl (DC) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılırlar. Bu sonuç, (DC+) olarak ifade edilir. 

Program Yeterlilikleri

Günümüz sanatının disiplinler arası özelliklerine uygun olarak, sanat üretiminde farklı disiplinleri birlikte kullanabilecek sanatçılar yetiştirebilme. Profesyonel standartlar düzeyinde bir sanat donanımı verebilme alanında gerçekleşen ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilme, uygulamalarını bu gelişmeler çerçevesinde çağdaş düzeyde gerçekleştirebilme. Alanında kullanılan teknolojilerin gelişimlerine paralel bir şekilde gerekli olan teknik bilgi ve beceriyi öğrenip çalışmalarında kullanabilme. Öğrencilerin kuramsal ve uygulama sorunlarını kavramaları ve bunları kendi özgün yaklaşımlarıyla yorumlayarak yapıt üretebilmeleri. Öğrencileri hem bağımsız düşünebilen donanımlı sanatçı adayları; hem de katılımcı, paylaşımcı, anlayış ve kültür farklılıklarına duyarlı, aydın bireyler olarak yetiştirebilme.  Sanatçı adaylarına gözlem ve çözümleme yapabilme, çok boyutlu düşünebilme yeteneği kazandırabilme. Öğrencilerin, sanat, teknik ve mesleki konularda yetkinlik kazanabilmeleri. Öğrencinin kendini geliştirebilme, çevresindeki nesneleri sanat objesine dönüştürebilme bilincine ulaşmasını sağlayabilme. Çağdaş anlayışta üretilen bilgi, deneyim ve iş gücünün topluma yayılmasına katkıda bulunabilen, akademik araştırmalara öncelik veren,bu birikimini ulusal ve uluslararası düzeyde yaygınlaştıran öğrenciler yetiştirebilme. Sanatsal yaratıcılıkta ,hangi nedenlerin hangi etkilere hangi düzeyde hangi araçlarla yol açtığını kavratabilme.

İstihdam Olanakları

Bu Bölümden mezun olan öğrenciler; özel sektörde ve kamu kuruluşlarında heykeltıraş , sanat danışmanı, güzel sanatlarla ilgili eğitim ve araştırma kurumlarında öğretmen , Üniversite  ve Yüksekokullarda akademik personel olarak çalışabilir.Bunların yanı sıra kendi alanlarında araştırmacı olabildikleri gibi serbest sanatçı olarak da çalışabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

(1) Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notunun hesaplanmasında kullanılacak olan ara sınav ve dönem sonu sınav notlarının ağırlıkları, derslerin özellikleri de dikkate alınarak ilgili kurullarca Rektörlüğe önerilir. Ayrıca, dersin öğretim elemanı, dönem başında, dersin içeriğini, başarı notunun hesaplanmasına esas olacak her türlü hususu, ilgili kaynakları ve öğrencilere ders saatleri dışında ayıracağı zamanı kapsayan duyuruyu yapar.

(2) 21.maddedeki şartları yerine getirerek dönem sonu sınavına giren öğrenciler için, yukarıdaki şekilde hesaplanan puana, ham başarı puanı denir.

(3) Ham başarı puanı 25.00’ın altında olan öğrenci, doğrudan (FF) notu alarak, o dersten başarısız olur. Ham başarı puanı 25.00 ve üstünde olan öğrencinin başarı notu ise; sınıfın genel durumu, aritmetik ortalamalar ve istatistiksel dağılım da dikkate alınarak Rektörlükçe hazırlanan yöntemlerden biri kullanılmak suretiyle, aşağıda açılım ve katsayıları belirtilen harf notlarından biri olarak belirlenir. Bu değerlendirmeden sonra da, 25.00 ve üstünde olan ham başarı puanlarının harf notu karşılıklarının (FF) olması mümkündür.

(4) Notlar ve katsayılar aşağıda belirtildiği şekilde değerlendirilir :

Notlar
Katsayılar
AA
4.00
BA
3.50
BB
3.00
CB
2.50
CC
2.00
DC
1.50
DD
1.00
FD
0.50
FF
0.00

 

B: Kredisiz dersler için başarılı,
K: Kredisiz dersler için kalır,
D: Devamsız,
G: Girmedi,
M: Muaf ,
S: Süren çalışma,
E: Eksik (takip eden dönemin ders kayıt tarihine kadar düzeltilmeyen (E) notu (FF)’ye dönüştürülür)


(5) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla/yıla ait not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler o yarıyıl/yıl (DC) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılırlar. Bu sonuç, (DC+) olarak ifade edilir.

(6) (B) ve (K) notu ortalama hesaplarına dahil edilmez.

(7) (M) notu Üniversite dışından nakil yoluyla gelen veya ÖSYM sınavı, yatay ve dikey geçiş yolu ile Üniversiteye kaydolan öğrencilere evvelce almış oldukları ve denkliği bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunca tanınan dersler için verilir. (M) notu ortalama hesaplarına dahil edilmez.

Mezuniyet Koşulları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için Gazi Üniversitesi'nin ilgili yönetmeliklerine göre Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır